Skip to content

Bærekraft

Bærekraft, handlekraft og rapportering.
Målrettet inn i fremtiden tar vi sosialt og grønt ansvar.

Vi er L. A. Lund. Vi er bærekraftige.

 

L.A. Lund tar bærekraft på alvor

Bærekraft er en integrert del av virksomheten i LA Lund, både i eksterne og interne prosesser. Hos oss har vi ikke en egen bærekraftstrategi, bærekraft er en del av forretningsstrategien.

Som en aktør i eiendomsbransjen er det helt nødvendig at vi tar klima og bærekraft på alvor. Eiendom og bygg og anlegg står for 37 prosent av samlet CO2-utslipp i verden, og 40 prosent av all energibruk i Norge går til drift av bygg. I tillegg stiller CSRD større krav til måling og transparens hos selskaper, som gjør at vi allerede nå forbereder oss til å være i stand til å rapportere når kravet kommer.

Bærekraftig utvikling
Vi har valgt å prioritere og etterleve fem av FNs bærekraftsmål:

 1. God helse og livskvalitet.
 2. Likestilling mellom kjønn.
 3. Ren energi til alle.
 4. Ansvarlig forbruk og produksjon.
 5. Stoppe klimaendringene.

En viktig måte å nå slike mål er å sørge for å øke kompetansen, både blant ansatte, leietakere og i styrerommet. Det gjør oss i stand til å ta de riktige valgene. 

Bærekraftsrapporten presenterer resultatene av våre tiltak knyttet til vannforbruk, energieffektivitet, og andre nøkkeltall, og viser hvor langt vi har kommet.

Dobbelt vesentlighetsanalyse

I L.A. Lund gjorde vi for første gang en dobbelt vesentlighetsanalyse der resultatene lå klare første halvdel 2024. Vi vil fremover gjøre en revidering av analysen hvert år for å sikre fokus og handling på de områder som er mest vesentlige for oss.

Analysen ble gjort ved å gjennomføre intervjuer med de viktigste interessentene våre, som eiere, leietakere og medarbeidere. Vi gjennomførte målrettede intervjuer, og kartla forventninger i interne arbeidsmøter og samlinger. Vi baserte undersøkelsen på EUs taksonomi. Analysen viser at de områder som det er mest vesentlig at L.A. Lund fokuserer sitt videre bærekraftarbeid på fremover er innenfor klimarisiko, klimagassutslipp, sirkulær økonomi (gjenbruk og rehabilitering) og leverandøroppfølging og krav.

Handlingsplan for hvordan disse områder skal følges opp skal utarbeides, og det skal utvikles mål for hvert av områdene slik at vi sikrer etterlevelse og handling.

Miljøtiltak 2024-2025

 • Preanalyse BREEAM In-Use på alle bygg, og sertifisere utvalgte bygg,

 • utarbeidelse av klimagassregnskap, slik at vi kan sette konkrete mål for reduksjon,
 •   energikartlegging av alle bygg,
 •   innføring av ISO 14001 eller Miljøfyrtårn,
 •   gjennomgang av klimarisiko på alle eiendommer,
 • aktivt samarbeid med leietakere for å redusere avfall og øke grad av kildesortering, samt gjenbruk.

Energieffektive løsninger kommer både brukere og eiere til gode. Et redusert miljøavtrykk gir flere gevinster, som sosialt engasjement og reduserte leiekostnader.

 

LA Lund 500x500 natur 2

I L. A. Lund ønsker vi å være en spydspiss innen bærekraft.  Samarbeid og åpenhet står sentralt i alt vi gjør.

Vi har alltid hatt fokus på energiøkonomisering for å styre alt fra lys, varme, kjøling og ventilasjon, både i eksisterende og nye bygg. Vi mener at både eiere og leietakere er tjent med energieffektive løsninger.

Gjennom målrettede tiltak reduserer vi kontinuerlig vårt klimaavtrykk, som også gir leietakere fordeler, som lavere felleskostnader.

 

Vårt fokus på bærekraft og miljø skal gjenspeile hvordan vi faktisk driver virksomheten. Vi ønsker å vise at det er kraft i godt samarbeid og at en grønn og sosial holdning er strategisk og økonomisk gunstig. Vi har derfor flere tiltak i samarbeid med leietakere for å redusere miljøbelastninger fra avfall, energibruk og ved behov for tilpasninger.

Prosjekter og teknologier vi investerer i, må kunne fremme bærekraftige mål. 

Samfunnsansvar

L. A. Lund er en hundreåring som fortsatt vokser, og har alltid tatt sosialt ansvar. I vår moderne tid er det viktigere enn noen sinne.

Det betyr at vi tar ansvar for våre bygg, i tillegg til miljøene rundt oss. Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar å sørge for å trygge omgivelsene gjennom aktiviteter og holdninger.

Med målene og tiltakene knyttet til bærekraft er også den sosiale dimensjonen viktig. Først og fremst innebærer det å sørge for gode og trygge arbeidsforhold for våre ansatte. Det er viktig for oss å skape en god arbeidskultur, og å fremme åpenhet, likestilling og mangfold. Ved å skape et inkluderende miljø vil alle ansatte kunne oppleve å ha like muligheter og kjenne seg ivaretatt, uansett alder, kjønn, legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller erfaring.

L. A. Lund jobber også aktivt for å bidra til å redusere utenforskap ved å hjelpe mennesker i arbeid. Vi støtter også lokale lag og foreninger, og gjennom tiltak som Aktiv mot kreft, der vi gjennom en sponsoravtale oppfordrer både ansatte og samarbeidspartnere til å samle inn til en god sak gjennom egen fysisk aktivitet.

LA Lund 500x700 Stående Samfunnsansvar

Bli bedre kjent med oss i LA Lund

Rapport åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

L.A. Lund gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørers virksomhet. L. A. Lunds årlige rapport for 2023 ble publisert 10.06.2024 og gir en grundig gjennomgang av selskapets tilnærming til aktsomhetsvurderinger slik det er påkrevd i retningslinjene fra OECD og Åpenhetsloven. 

Rapporten fokuserer på hvordan vi proaktivt jobber med leverandører og samarbeidspartnere for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom vårt arbeid innen eiendom og finansforvaltning er det en rekke tiltak og retningslinjer for å sikre at disse standardene blir overholdt internt og hos våre leverandører. Vi vektlegger åpenhet og har gode systemer for å håndtere og forebygge risiko.